A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Засульська сільська рада - об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Лубенської громади

Щоб не мерзнути й не накопичувати боргу!

Дата: 27.11.2018 12:51
Кількість переглядів: 393

www.ukurier.gov.ua                                                                                                                                             УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

 

Щоб не мерзнути й не накопичувати боргу!

 

Любов ДМИТРЕНКО для «Урядового кур'єра»

Цього року холоди в Україну прийшли занадто рано. Уночі тем­пература у деяких регіонах падає до -10 градусів. Та й вдень стовпчик термометра лише зрідка сягає вище нуля. Як відомо, з 15 жовтня офіційно розпочався опалювальний сезон, і в населе­них пунктах, де міські та сільські голови — люди відповідальні, відбулося це без проблем/Отже, в більшості осель українців ни­ні тепло. Але яка ціна того тепла? А гарячої води та інших кому­нальних послуг? Ніде правди діти, далеко не всім вони по кишені. А надто після останнього подорожчання газу. Та держава не за­лишає людей напризволяще. Тим, хто не може самостійно спла­чувати за тепло, в опалювальний сезон призначають субсидії.

Українцям, які отримують їх уже не перший рік, перейматися немає сенсу. Адже фахівці відділів соціального захисту за міс­цем проживання самі перевірять, чи не змінився склад та фі­нансовий стан вашої родини, зроблять коригування на нову ці­ну газу і розрахують новий розмір державної допомоги, яку ви отримуватимете в цьому опалювальному сезоні.

Тим, хто право на субсидію ще не використовував, але зро­зумів, що таки час настав, не зайве буде довідатися про всі особливості процесу та цьогорічні нововведення від фахівців Міністерства соціальної політики. Отже:

Хто може звертутися

Право на отримання житлових субсидій мають люди чи роди­ни, в яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує роз­мір визначеного для них обов'язкового платежу. Обов'язковий відсоток платежу розраховують індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою, він залежить лише від доходів: S обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогоспо- дарства;

s ця цифра ділиться на кількість членів родини — так визнача­ється середньомісячний дохід на особу; S дохід на особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на осо­бу в розрахунку на місяць (з липня 2018 року — 1777 гривень); ^ отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і так визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу. Далі розраховується розмір обов'язкового платежу: обов'яз­ковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукуп­ний дохід домогосподарства.

Час, за яким враховуються доходи

Доходи враховують: •У за III—IV квартали попереднього календарного року, якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювально- го сезону;

s за І—II квартали поточного календарного року, якщо житло­ва субсидія призначається з початку опалювального сезону; s за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, якщо житло­ва субсидія призначається не з початку опалювального (нео- палювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалюваль­ного сезону доходи у вигляді пенсії враховують у розмірі нара­хованої пенсії за останній місяць попереднього неопалюваль- ного сезону (вересень). Якщо ж субсидія призначається з по­чатку неопапювального сезону, доходи у вигляді пенсії врахо­вують у розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попере­днього опалювального сезону (квітень). Коли ж субсидія при­значається не з початку опалювального (неогталювального) се­зону, враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що пе­редує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Розраховуємо розмір

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю жит­лово-комунальних послуг з межах соціальних нормативів та обсягом обов'язкового платежу

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм - обов'язковий платіж

Якщо знати дохід сім'ї, можна самостійно розрахувати роз­мір обов'язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії

Субсидія розраховується окремо на опалювальний сезон і на літній період — виходячи виключно з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і вартості послуг у ці періоди.

Що саме допоможуть оплатити

Через субсидії держава відшкодовує витрати на оплату: у житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів; s внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів ко­мерційного обліку; s абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за інди­відуальними договорами; s витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного бу­динку чи житлово-будівельний (житловий) кооператив. Для сімей, які використовують тверде паливо, а для приготу­вання їжі — скраплений газ, надаються субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового па­лива раз на рік.

На кого оформлюють допомогу

Субсидію призначають одній із зареєстрованих у житлово­му приміщенні осіб за місцем реєстрації з урахуванням усіх лю­дей, зареєстрованих на житлоплощі.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або орга­нів місцевого самоврядування субсидію можуть призначити за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію.

За рішенням комісії житлову субсидію можуть признача­ти одному з родини, члени якої не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, якщо вони вну­трішньо переміщені особи.

Комісії можуть приймати рішення про неврахування під час призначення субсидії деяких зареєстрованих на житлоплощі осіб, які фактично там не проживають.

Кому можуть відмовити

Субсидію не призначають: ^ якщо хтось із зареєстрованих у житловому приміщенні (бу­динку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комуналь­ні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням по призна­чення субсидії здійснив купівлю або іншим законним спосо­бом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (бу­динок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку тощо або оплатив послу­ги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) чи автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (зокрема мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комуналь­них послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 50 тисяч гривень; ^ якщо хтось із складу домогосподарства або член сім'ї осо­би із складу домогосподарства має у володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску яко­го минуло менш як п'ять років (крім мопеда). Не враховують транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи соці­ального захисту населення, зокрема за рахунок грошової до­помоги на придбання автомобіля;

* якщо у складі домогосподарства або сім'ї члена домогоспо­дарства є особи, що досягли 18-річного віку на початок пе­ріоду, за який враховуються доходи для призначення житло­вої субсидії, і в цьому періоді, за інформацією ДФС та Пен­сійного фонду, у них нема доходів, які враховують під час призначення житлової субсидії, вони отримували середньо­місячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заро­бітної плати, встановленої на початок періоду, за який врахо­вуються доходи для призначення житлової субсидії, не спла­тили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці­альне страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який врахову­ються доходи для призначення житлової субсидії; ^ якщо підприємства — надавачі послуг подали інформацію про прострочену на понад два місяці заборгованість з опла­ти послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

За таких умов рішення про призначення {непризначення) субси­дії можуть прийняти спеціальні комісії при місцевих органах вла­ди на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

Нормативи розрахунку

Субсидію призначають з огляду на єдині для всієї Укра­їни соціальні норми житла та нормативів споживання житло­во-комунальних послуг, які встановлено постановою уряду від 06.08.2014 року №409 (зі змінами).Куди слід звертутися

Людина, зареєстрована у житловому приміщенні, має звер­нутися до органу соціального захисту населення за місцем ре­єстрації.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам пра­ці та соціального захисту населення здійснюють уповноваже­ні особи, які визначають виконавчі органи сільських і селищ­них рад.

Перелік необхідних документів

Громадянин подає: заяву про призначення житлової субсидії за встановленою формою;

^ декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися по при­значення житлової субсидії за встановленою формою;

^ договір найму (оренди) житла — за наявності;

^ довідки про доходи, якщо в декларації зазначено доходи, ін­формації про які нема в ДФС та ПФУ.

Заяву і декларацію можна надіслати поштою або в електрон­ному вигляді з використанням інформаційних систем.

Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати особі, яка звертається по призначення житлової субсидії, по­дати додаткові документи, які не передбачені положенням, але необхідні для розгляду комісією.

На який термін надається субсидія

Субсидію на оплату житлово-комунальних' послуг призна­чають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховують на неопапювальний сезон (з 1 трав­ня по ЗО вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по ЗО квітня).

Для домогосподарств з індивідуальним опаленням субсидія розраховується на опалювальний сезон з 16 жовтня по 15 квіт­ня включно.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціаль­ного захисту населення самостійно розраховують субсидії на наступний період без звернень громадян. Виняток — родини, у складі яких є особи, що в них, за інформацією ДФС та Пенсій­ного фонду, нема доходів або вони отримували середньомісяч­ний сукупний дохід менший' за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховують доходи для призначення житлової субсидії, не сплатили єдино­го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протя­гом трьох місяців у періоді, за який враховують доходи для при­значення житлової субсидії; внутрішньо переміщені особи; осо­би, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогоспо­дарства; особи, які є орендарями житлових приміщень (будин­ків); особи, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають).

Отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти протягом міся­ця органи соціального захисту населення про такі зміни: ^ склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соці­ального статусу; ^ перелік отримуваних послуг; ^ виконавця послуг;

^ здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 ти­сяч гривень.

Субсидію для придбання скрапленого газу, твердого та рід­кого пічного побутового палива призначають раз на календар ний рік на підставі заяви особи.

Після проведених розрахунків заявникові видають повідо­млення про призначення (непризначення) субсидії.

Отримувачі субсидії зобов'язані сплачувати обов'язкову частку платежу. Якщо вартість фактично спожитих послуг мен­ша за розмір призначеної субсидії, оплачують фактично спожи ­ті послуги.

Після закінчення терміну дії субсидії невикористані її кошти повертаються до бюджету. Частина невикористаної субсидії на газ або електроенергію, що використовують для опалення, в сумі, яка не перевищує 100 кубометрів газу або 150 кВт.год електроенергії, виплачують субсидіанту на підставі його заяви.

Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій у відкритому доступі на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua.

У єдиній базі даних немає відомостей про розмір призначе­ної житлової субсидії.

Оформлення підтримки онлайн

За електронною адресою https://subsidii.misp.gov.ua/ на сайті Міністерства соціальної політики.

Реєстрація або вхід за адресою електронної пошти: * Заповнити та роздрукувати документи для призначення суб­сидії.

^ Направити документи в електронному вигляді на попередній розгляд.

^ Необхідна подача належно оформлених документів у папе­ровій формі.

Реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифро­вим підписом чи ВапкЮ:

Заповнити документи для призначення субсидії та за потре­би роздрукувати.

^ Направити документи в електронному вигляді на попередній розгляд.

Швидко та безпечно подати документи в електронній формі, що держава визнає на рівні з паперовими.

Джерело: www.msp.gov.ua


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь